Apple Reparatie Soest en omstreken
iMac Macbook iPad iPhone Reparatie
Bel voor een afspraak op 035-3333035

Algemene Voorwaarden

Apple Reparatie > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten
Versie maart 2016
ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk
mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken. Alle leden van ICTWaarborg
moeten, als zij zaken doen met een consument, de hieronder weergegeven voorwaarden hanteren. In een enkel geval,
bijvoorbeeld wanneer zij lid zijn van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie of Stichting Webshop Keurmerk, kan het zijn
dat zij de voorwaarden van die organisaties hanteren. Dit is overigens alleen mogelijk bij een zogenaamde koop op
afstand (zie de toelichting bij artikel 10).
Algemeen
Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als ‘moeilijke kleine lettertjes’. Daarom proberen wij in deze
voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt
geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een
koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.
Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is
volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van
de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort
product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van
het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen.
De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten
het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in
artikel 7.
Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden
verwacht, kan de koper – naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) – van de
verkoper eisen:
aflevering van wat ontbreekt;
herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;
of
vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.
De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke
oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel
geleden schade.
Identiteit van de opdrachtnemer
Naam (opdrachtnemer)
SmartCom Center thodn Optie1 Soest
Handelend onder
Optie1 Soest
Vestigingsadres
Van Weedestraat 4
3761CE Soest
Telefoonnummer
035-7370270
E-mailadres
soest@optie1.nl
BTW-nummer
NL172319614b01
KvK-nummer
57673179
Brancheorganisatie(s)
ICTWaarborg
Pagina 1/6
Artikel 1. Alle afspraken op schrift
Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling
e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een
pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden
schriftelijk vastgelegd.
Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.
Artikel 2. Het aanbod
1.
Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn
verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
2.
Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
3.
Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling
kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen
wij dat vermelden.
4.
Indien er sprake is van ‘digitale producten’, wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde producten.
5.
Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel
software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.
Artikel 3. De prijs
1.
Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen
zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst
worden vermeld.
2.
Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet
verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van
het btw-tarief).
3.
Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u
deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4.
Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij
geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen
we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de
financiële markt.
Artikel 4. Betaling
Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons een
factuur.
Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden.
Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog
het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.
Artikel 5. Levering en uitvoering
1.
Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch
uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat
worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper – wanneer is afgesproken dat u
tegelijk bij levering zou betalen – het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te
late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de
overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
2.
Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een
bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk
bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn
heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
3.
Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
4.
Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend
artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om
Pagina 2/6